תנאי שימוש- תכף נשוב

כללי 

1. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך; כל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

2. אין לראות הוראה מהוראות שלהלן כגורעת מהוראה אחרת אשר בתנאי שימוש אלו . הכותרות הינן לצורך הנוחות בלבד.

צדדים

3. "גולש" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת.

4. "כותב" – גולש שקיבל מתכף נשוב גישה להעלאת תכנים ישירה לאתר (שלא בדרך של הערות הפתוחה בפני כלל הגולשים).

5. "תכף נשוב" – בעלת האתר, לרבות חברות אם שלה, חברות בשליטתן, חברות בת וחברות קשורות (כהגדרתן בחוק ניירות ערך, תשכ"ה-1968) ולרבות מנהליהן, עובדיהן, בעלי מניותיהן ומי מטעמן.

גלישה באתר 

6. כניסה לאתר ו/או גלישה בו ו/או שימוש בשירותים ובאינפורמציה המוצעים בו, מבטאת הסכמה מצד הגולש לתנאי שימוש אלו, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

7. תכף נשוב שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק ו/או לשנות את תנאי השימוש הללו בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

8. כל גולש מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את התנאים של תקנון זה. עם זאת, תכף נשוב רשאית למנוע השתתפות של גולש כלשהו (בכל האמצעים העומדים לרשותה) בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא.

9. תכף נשוב מציעה לגולשיה שירותי חינם אשר אינם כרוכים בתשלום. יחד עם זאת, תכף נשוב עושה באתר שימוש מסחרי ומפיקה ממנו הכנסות ממנו (למשל באמצעות הצבת פרסומות ברחבי האתר, לרבות בסמוך או על גבי תכני גולשים, באמצעות פרסומת מדבקה או כל פרסומת אחרת, ובאמצעות פרסומות בעמודים קופצים דוגמת פופ-אנדר), על מנת שנוכל להמשיך ולקיים את האתר לרווחתך. לפיכך, אתה רשאי לעשות באתר כל שימוש העומד בהוראות אלו ובהוראות הדין, כל עוד השימוש הוא אישי ופרטי. האתר ותכניו לא נועדו לשימוש מסחרי שלך, או כל שימוש אחר שאינו אישי, אלא אם הוסכם מפורשות ובכתב אחרת על ידי הנהלת תכף נשוב.

10.  ככל שברצונך לעשות באתר כל שימוש אחר, לרבות (אך לא רק) הצבת פרסומות, אנא פנה אל מערכת האתר. תכף נשוב, וכן מי שקיבל היתר מפורש ממנה, והם בלבד, רשאים להציב באתר פרסומות ומידע מסחרי.

קניינה של תכף נשוב 

11.   כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של תכף נשוב, או של צדדים שלישיים שהעניקו לתכף נשוב הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.

12.   מבלי לגרוע מן האמור, תכף נשוב הינה הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני גולשים. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של תכף נשוב.

13.   תכף נשוב אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מעלה לאתר תכף נשוב. יחד עם זאת, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר תכף נשוב, אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר תכף נשוב ולתת בהם זכויות שימוש של רשיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של תכף נשוב.

תכני גולשים 

14.   בעצם העלאת תוכן לאתר אתה מצהיר כי אתה הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בהם על פי כל דין ובהתאם לתנאי שימוש אלו, וכי אינך מפר כל דין או פוגע בצד שלישי בהעלאתם ו/או בפרסומם.

15.   כל תוכן שגולש העלה ו/או יעלה לאתר (לרבות בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר), ובכלל זה בין היתר מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, דף אינטרנט אישי (כהגדרתו להלן), פרסומות, דירוגי וחוות דעת עסקים (כהגדרתם להלן) או כל חומר אחר ("תכני גולש" או "תוכן שגולש מעלה לאתר" ), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדיות של הגולש שהעלה אותו ו/או מסר אותו לתכף נשוב לצורך העלאה לאתר.

16.   כל זכות (ככל שקיימת) בתכני גולש (בין היתר זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא), שייכות לגולש שהעלה את התוכן לאתר (על פי הסכמתו לתנאי השימוש באתר). לצורך איזשהו שימוש בתכני הגולש יש לקבל את רשותו המפורשת. שימוש בתכני גולש, ללא אישור ממנו, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007.

17.   יחד עם זאת, כשאתה מעלה תכנים לאתר, אתה נותן בכך הסכמה מפורשת ובלתי משתמעת לשתי פנים כי לתכף נשוב מותר לעשות שימוש בתכניך כמפורט להלן וזאת מבלי להעביר איזושהי אחריות על תכניך לתכף נשוב ומבלי שהשימוש יזכה אותך באיזשהו תשלום ו/או טובת הנאה אחרת.

18.   כמו כן, הנך מסכים כי תהיה מנוע מלהעלות כל טענה בגין שימוש זה וכי לאור הסכמתך המפורשת לשימוש אין כאן הפרה של חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.

19.   תכף נשוב רשאית לעשות כל שימוש בתכני הגולש כמתואר בתקנון זה, לרבות השימושים הבאים:

  •    הצגתם באתר ובאתרים עמם היא מצויה בשיתוף פעולה;
  •   הצגתם בכל מדיה המאפשרת גישה לאינטרנט (מעצם טבעה של הרשת ובהתאם לנוהגים המקובלים בתחום)  ובכלל זה גישה באמצעות הסלולאר, אפליקציות סלולריות, טאבלטים, סמארט TV, ממירים וכו';
  • ביצוע כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר, הצגת התכנים באתר ולצורך מימוש ההרשאות המפורטות בסעיף זה (לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, המרה ושידור);
  • יחסי ציבור;
  • כל שימוש נוסף על פי שיקול דעתה, ככל שהם סבירים או מקובלים בתחום תכני הגולשים באינטרנט.

20.   הנך רשאי להעלות לאתר כל תוכן, ובלבד שהוא אינו מפר כל דין ו/או בסתירה לתנאי שימוש אלו. בין היתר הקפד שלא לפרסם חומרים פוגעניים, גזעניים, המהווים לשון הרע, המפרים זכויות של צד שלישי, המהווים הפרה של דין כלשהו (לרבות על פי צווי איסור פירסום) או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל, תכנים בעלי אופי בוטה, מגונה או בלתי הולם, תכנים פורנוגראפיים, תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור, תכנים ישי בהם המרדה או הסתה, תכנים העלולים להטעות את הציבור, תכנים שקריים, מטעים או שהסתמכות עליהן עלולה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו.

הפירוט שלעיל אינו מהווה רשימה סגורה ויש לראות ברשימה זו כדוגמה בלבד לתכנים שהעלאתם אסורה. זכור כי אינך רשאי להעלות לאתר כל תוכן אשר אינו עומד בדרישות הדין ו/או התקנון ו/או פוגע בזכות של צד שלישי כלשהו.

21.   לתכף נשוב הזכות להסיר תכנים שלך מהאתר או לחסום את השתתפותך בו. אחריותך על התכנים שאתה מעלה לאתר, תחול בין אם תכף נשוב ניצלה את זכותה ובין אם לא.

22.   התנאים האמורים לעיל חלים על כלל הגולשים וחלים בדגש מיוחד על כותבים. כותבים מפרסמים תכנים שיכולים לכלול מחשבות, רעיונות, הגיגים תמונות וכל דבר העולה על דעתם. הכותב הינו בעל גישה ישירה לפרסום תכנים באתר תכף נשוב וככזה יש עליו אחריות מוגברת לתכנים המועלים על ידו. מכל מקום וכאמור מפורשות בתנאים אלו – לתכף נשוב אין כל אחריות על תכני הגולשים.

23.   הסכמה לתנאי שימוש אלו מהווה התחייבות לפצות ולשפות את תכף נשוב ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו לתכף נשוב, הקשורים (במישרין או בעקיפין) לתכנים שהעלית או פרסמת באתר ו/או כל פעולה או שימוש שעשית באתר ו/או בקשר להפרה שלך את תנאי שימוש אלו או כל תנאי שימוש אחרים שהשימוש באתר כפוף להם, או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של תכף נשוב, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת לתכף נשוב על פי כל דין.

24.   לתכף נשוב הזכות (אך לא החובה) להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. תכף נשוב לא תהיה חייבת לעדכן את הגולש קודם להסרת או מחיקת התכנים ולא תהיה חייבת במתן הסבר לסיבה להסרת התכנים.

הגבלת אחריות תכף נשוב ו/או מי מטעמה 

25.   השימוש שאתה עושה באתר, על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא (AS IS) והנו באחריותך הבלעדית.

כשאתה עושה שימוש באתר (בין היתר גלישה באתר, קריאה והסתמכות על תכנים, פרסום באתר וכן כל פעולה אחרת), אתה מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד תכף נשוב, מי מספקיה או מי מטעמה.

בפרט, אתה פוטר ומשחרר את תכף נשוב ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים ("פיצוי"), שנגרמו או ייגרמו לך או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים או המופיעים באתר (לרבות תכנים שאתה העלית לאתר), או לשירותים באתר. כמו כן אתה פוטר את תכף נשוב ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. כל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע לתכף נשוב או מי מטעמה על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם.

היעדר אחריותה של תכף נשוב ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו/או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם לגולש או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם.

היעדר אחריותה של תכף נשוב ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה תכף נשוב מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של גולש. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על תכף נשוב ו/או מי מטעמה.

היעדר אחריות תכף נשוב ו/או מי מטעמה על מידע 

26. תכף נשוב מפרסמת באתר מידע בקשר לנושאים שונים, עושה כמיטב יכולתה לבחון מידע זה טרם פירסומו אך אין היא לוקחת אחריות על תוכנו ומהימנותו ולא תהיה אחראית לכל טענה ו/או תובענה בקשר עם הסתמכות על מידע כאמור.

תכף נשוב ממליצה להתייעץ בכל עניין בגורמים הרלוונטים כגון עורכי-דין, רואי-חשבון, רשויות חברות ביטוח וכיוצא באלו ולא להסתמך על המידע המופיע באתר אלא כמידע הנותן הכוונה כללית בלבד.

מידע המתפרסם באתר (בין היתר כל תוכן, פרסומת, שירותים, מוצרים, קישורים לאתרים אחרים, דעות ועמדות) אינו באחריותה של תכף נשוב ו/או מי מטעמה והשימוש וההסתמכות עליו הם באחריותך בלבד.

אין לראות בהכללת קישורים אלה או באירוחם בשם המתחם של האתר כמתן עידוד או אישור ע"י תכף נשוב לשימוש בתכנים אלו. כל השימוש באתרי צד שלישי נעשה באחריותך הבלעדית ומתוך הכרה כי עזבת את אתר תכף נשוב וכי הנך כפוף לתנאי השימוש של האתר שהגעת אליו באמצעות פתיחת הקישור ו/או הגלישה בו.

תכף נשוב אינה אחראית לזמינות השירותים באתר או להתאמתם לצרכי הגולש, ואינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי תכף נשוב או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל תכף נשוב, מי מספקיה או מי מטעמה.

כמו כן, אספקת השירותים על ידי תכף נשוב תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ותכף נשוב אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

  סמכות שיפוט ותחולת דין 

27.   על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הכלולים בהם. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה תובא בפני בית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל

אהבתם? עשו לנו לייק!